060-12 07 90 Support Driftstatus

Personuppgiftspolicy

Allmänt

Denna policy avseende integritet och personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Savecore AB, org. nr 556670-0489, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Savecore AB tillhandahåller tjänster i anslutning till köp, supportärenden och övrig kontakt med Savecore.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen(GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Savecore AB är personuppgiftsansvarig för Savecore-bolagens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka våra webbplatser, köpa våra tjänster eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Savecore samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp från Savecore, kontaktar Savecore för support, besöker Savecore’s webbplatser eller ett event som Savecore anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Savecore. Informationen som samlas in från dig vid kontakter och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Savecore och för att Savecore ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden till dig.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Savecore samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Identifikationsnummer (personnummer eller organisationsnummer)
 • Betalningsuppgifter
 • IP-adress och information om din användning av Savecores webbplatser
 • Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp


Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Savecore behandlar dina personuppgifter för olika ändamål i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Savecore’s tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering samt följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

De lagliga grunderna för vår behandling av din personuppgifter

Med stöd av avtal som laglig grund behandlar vi uppgifter om dig, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Savecore samt ditt intresse av våra erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Savecore behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan Savecore ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta info@savecore.se.

När Savecore har mottagit din anmälan kommer Savecore att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Savecore kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Savecore’s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi vidare personuppgifter till?

Savecore kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till andra samarbetspartners samt leverantörer/ tillverkare av moln- och infrastrukturtjänster samt hårdvaruleverantörer för support och service.

Savecore kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Savecore om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Savecore’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Savecore kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Savecore’s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Savecore vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Ändring av integritetspolicy

Savecore har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Savecore kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Savecore innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Savecore har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Dina rättigheter

Savecore ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Savecore kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att av Savecore begära:

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från oss om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Portabilitet Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Invändning mot behandling. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till dataskydd@savecore.se.

När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, se mer information på Datainspektionens hemsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
Savecore AB, Antennvägen 2, 863 37 Sundsvall
info@savecore.se
Telefon: 060-12 07 90